Caroline Hermans
Wij hebben de expertise in huis
Caroline Hermans

Caroline Hermans is vanuit het transferbureau als transferverpleegkundige werkzaam bij Bravis Ziekenhuis. Het transferbureau werkt samen met het Steunpunt Mantelzorg Bergen op Zoom. Als vertegenwoordiger van Bravis is zij partner in het netwerk mantelzorg Brabantse Wal. Vaak is het ziekenhuis niet betrokken bij initiatie vanuit en van de welzijnssector. Caroline is daarmee een pionier als bruggenbouwer tussen de medische zorg en de welzijnszorg.

Een brug tussen ziekenhuiszorg en welzijnszorg

Ik werk sinds 1998 met veel enthousiasme als transferverpleegkundige in het Bravis Ziekenhuis (voorheen Ziekenhuis Lievensberg). Ik heb daarvoor met veel plezier als wijkverpleegkundige gewerkt. Vanaf de start in 1998 werkte het transferbureau al samen met welzijnsorganisaties, nu onder andere samen gebracht onder WijZijnTraverse, waar ook het Steunpunt Mantelzorg onder valt. Als wijkverpleegkundige was het contact met welzijnswerk geen onbekend terrein voor mij. Wat ik heel belangrijk vind is dat er vanuit de ziekenhuiszorg een brug wordt gebouwd naar de welzijnszorg. En waar ik mij specifiek hard voor maak is de hulpvraag van de mantelzorger in het ziekenhuis naar mogelijke mantelzorgondersteuning.

Contact met elkaar

Door het netwerk mantelzorg De Brabantse Wal hebben wij elkaar als partners in de regio veel beter leren kennen en weten te vinden. Tijdens de bijeenkomsten worden sprekers uitgenodigd om van elkaar te horen welke initiatieven er regiobreed genomen worden op het gebied van ondersteuning van mantelzorgers. Vanuit het ziekenhuis was samenwerking, met oog voor de mantelzorger, met de welzijnszorg niet vanzelfsprekend. Er is binnen het ziekenhuis nu meer bekendheid met de rol van de mantelzorg dan voorheen. Het bewustzijnsproces is in gang gezet. Zo werd samen met WijZijnTraverse in 2021 in het ziekenhuis De dag van de mantelzorg georganiseerd. Alle afdelingen zijn toen bezocht met als thema: ’Maak jij je hard voor het hart van de mantelzorger?’

Transitie van het ziekenhuis naar de thuissituatie

In het belang van de mantelzorger moet er een brug geslagen worden van medische zorg naar welzijnszorg. In het ziekenhuis is het ontslaggesprek met de transferverpleegkundige, patiënt en familie daar het geëigende moment voor. In dit gesprek wordt de nazorg voor de patiënt die naar huis gaat besproken. Bij het naar huis gaan komt de zorgvraag voor zowel thuiszorg als voor de welzijnsvoorzieningen aan de orde. Wanneer de transferverpleegkundige in dat gesprek overbelasting bij een mantelzorger signaleert wordt dat besproken. In overleg met de patiënt en mantelzorger wordt indien nodig contact gelegd met het Steunpunt Mantelzorg. We zorgen voor een ‘zachte landing’ vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. In het ontslaggesprek moet de mantelzorger zich gezien en gehoord voelen en goede informatie krijgen om verder te kunnen met zijn of haar taak. Door de mantelzorger te vragen of het haalbaar is om alle zorgtaken te blijven doen bespreken we of er ondersteuning nodig is. Als dat zo is dan vragen we of er behoefte is om de vraag voor ondersteuning weg te leggen bij het Steunpunt Mantelzorg.

Contact opnemen met het Steunpunt

Voorop blijft staan dat mantelzorger de regie heeft en de deskundige is. Wanneer patiënt en familie akkoord zijn leggen wij contact met het Steunpunt. Het komt dan ook heel regelmatig voor dat het Steunpunt na onze interventie contact opneemt met de mantelzorger. Zij hebben de expertise in huis. Er zijn in Nederland veel voorzieningen op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Om zelf de weg te vinden is voor vele mantelzorgers niet altijd makkelijk. De mantelzorger is erbij gebaat hier begeleiding bij te ondervinden van het Steunpunt Mantelzorg. De rol van de mantelzorger wordt door de zorgtekorten alleen maar belangrijker .We mogen er echter niet van uitgaan dat hun geboden zorg vanzelfsprekend is!

Wat gebeurt er in het Bravis Ziekenhuis?

Binnen het Bravis Ziekenhuis is er een positieve ontwikkeling gaande om de mantelzorger een plaats te geven in het zorgproces. Het begin is gemaakt voor samenwerking in de keten met de welzijnssector. Het is essentieel om dit verder inhoud en vorm te geven. Blijvende aandacht is nodig. Vanuit het netwerk De Brabantse Wal zijn hier in samenwerking met het Bravis ziekenhuis al verschillende initiatieven voor genomen. Er is onder andere een e-learning over mantelzorg gemaakt door WijZijnTraverse die breed inzetbaar is, ook in het ziekenhuis. Er is een inspiratie markt geweest in het Bravis Ziekenhuis waaraan ook Steunpunten Mantelzorg van verschillende gemeenten hebben deelgenomen. En er zijn nog genoeg ideeën die we verder willen gaan ontwikkelen Ziekenhuis Bravis en WijZijnTraverse hebben elkaar weten te vinden!”